භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව සැඟවුනු ආස්වාදය

සැඟවුනු ආස්වාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close