භාවනාවකර්මස්ථාන සසර ගමනේ බන්ධන

සසර ගමනේ බන්ධන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close