ත්‍රිවිධ රත්නය බුද්ධ විෂය 282

බුද්ධ විෂය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close