දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය සිල් සමාදම් වීම අන් අයට දැනගැනීමේ ක්‍රමය

සිල් සමාදම් වීම අන් අයට දැනගැනීමේ ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close