භාවනාවකර්මස්ථාන රූප රාගය

රූප රාගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close