* බුදු රජාණන් වහන්සේ බුදුවරුන් කරන පරියේෂණය

බුදුවරුන් කරන පරියේෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close