අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් පැයක පමණ කාලයක් විටින් විට මෙම වෙබ් අඩවිය හා සම්බන්ධ වීමේ යම් අපහසුතාවයක් ඇති විය හැකි බව කාරුණිකව සලකන්න.
ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක කරන ලද කර්ම වලට විපාක

කරන ලද කර්ම වලට විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා