ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක කැමති සේ පැවැත්විය හැකි ලෝකයක් තිබේද

කැමති සේ පැවැත්විය හැකි ලෝකයක් තිබේද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close