ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක පැවැත්ම තුළ ස්වභාවය

පැවැත්ම තුළ ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා