ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක කර්ම නිසා තව කර්ම රැස්කිරීම

කර්ම නිසා තව කර්ම රැස්කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා