ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක මහා රාහුලෝවාද සුත්‍රය

මහා රාහුලෝවාද සුත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close