භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ මේ අවස්ථාව මොහොතින් මොහොත

මේ අවස්ථාව මොහොතින් මොහොත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close