නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මානසිකත්වය ඉක්මවීම

මානසිකත්වය ඉක්මවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close