නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මනෝමය සෘද්ධි

මනෝමය සෘද්ධි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close