නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු පච්චත්තං වේදිතබ්බං

පච්චත්තං වේදිතබ්බං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close