පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ලෝකය හටගැනීමට බලපාන මූලධර්ම

ලෝකය හටගැනීමට බලපාන මූලධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා