නිවනට අදාල කරුනු ගිනි දැක්ක කෙනා නිවන් දැකිම

ගිනි දැක්ක කෙනා නිවන් දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close