යම්යම් මානසික ශක්තීන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close