ආනන්තරිය පාප කර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා