ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් මාර්ග ඵල ලාභියාගේ ස්වාභාවය

මාර්ග ඵල ලාභියාගේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close