සත්ව සංඛාර නිපදවන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close