පැතුම් ඉෂ්ට වන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close