ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් අමනුෂ්‍ය බලවේග නිරෝධ මාර්ගය

අමනුෂ්‍ය බලවේග නිරෝධ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close