නිවනට අදාල කරුනු අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම

අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close