නිවනට අදාල කරුනු අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම 57

අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close