නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම ගෙවී ගිය අතීතය මෙනෙහි කර දුක් විදීම

ගෙවී ගිය අතීතය මෙනෙහි කර දුක් විදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close