නිවනට අදාල කරුනු දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම

දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close