නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම අනාගත බලාපොරොත්තු මෙනෙහි කර දුක් විදීම

අනාගත බලාපොරොත්තු මෙනෙහි කර දුක් විදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close