ලිඛිත ක්‍රමරටා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close