නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම මතකය දුරුකිරීම සහ චන්දරාගය දුරුකිරීම

මතකය දුරුකිරීම සහ චන්දරාගය දුරුකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close