දිව්‍ය ලෝක ඇස් කන් වලට ගෝචර වන දේ

ඇස් කන් වලට ගෝචර වන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close