දිව්‍ය ලෝක ගන්ධ රස ස්පර්ශ වලට ගෝචරවන දේ

ගන්ධ රස ස්පර්ශ වලට ගෝචරවන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close