දිව්‍ය ලෝක නුවනට ගෝචරදේ

නුවනට ගෝචරදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close