දිව්‍ය ලෝක මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය

මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close