යථාර්ථය තෝරා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close