නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සංඝනිකා දෝෂය

සංඝනිකා දෝෂය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close