නිවන් මග නුවනට දැනෙන ප්‍රමානය ගන්න

නුවනට දැනෙන ප්‍රමානය ගන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා