ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් පදුට්ඨ මනසකින් ඇස්වලින් දකින දේ

පදුට්ඨ මනසකින් ඇස්වලින් දකින දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close