ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් අලෝභය ලැබීමට, ලෝභය පිරිහීමට

අලෝභය ලැබීමට, ලෝභය පිරිහීමට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close