චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close