නිවන් මග කාම ආසව

කාම ආසව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා