නිවන් මග භව ආසව

භව ආසව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා