ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් සෘද්ධි බලයෙන් මවා පෙන්විම

සෘද්ධි බලයෙන් මවා පෙන්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close