නිවන් මග ආස්වාදය පසුපසයැම

ආස්වාදය පසුපසයැම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා