නිවන් මග බුද්ධේ කංඛති

බුද්ධේ කංඛති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා