නිවන් මග රාග, ද්වේෂ, මෝහ සංග

රාග, ද්වේෂ, මෝහ සංග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා