නිවන් මග පුබ්බන්තේ කංකති

පුබ්බන්තේ කංකති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා