නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සසර පුරුදු ගති

සසර පුරුදු ගති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close