යමක් හට ගත් දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close