නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම මග දකින දහම්- අනුමාන ඥානය

මග දකින දහම්- අනුමාන ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා