නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම මාර්ගයට අයිති කොටස්

මාර්ගයට අයිති කොටස් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා